Các lệnh hay trong cad

Thảo luận trong 'AutoCAD - Revit Architecture' bắt đầu bởi ember of roses, 18/2/11.

Chia sẻ trang này

 1. CÁC LỆNH TẮT TRONG AUTOCAD
  PHÍM TẮT/ TÊN LÊNH/ MỤC ĐÍCH
  3A 3DARRAY tạo ra mọt mạng 3 chiều tuỳ chọn
  3D0 3DORBIT
  3F 3DFACE tạo ra 1 mảng 3 chiều
  3P Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn
  thẳng trong không gian 3 chiều
  A
  A ARC vẽ cung tròn
  ADC ADCENTER
  AA AREA Tính diện tích và chu vi một đối tượng
  AL ALIGN Di chuyển và quay các đối tượng để căn chỉnh
  Các đối tượng
  AP APPLOAD Đa ra hộp thoại để tải và huỷ tải Autolisp ADS
  Và các trình ứng dụng ARX
  AR ARRAY tạo ra các bản sao các đối tượng được chon
  ATT ATTDEF tạo ra mọt định nghĩa thuộc tính
  -ATT -ATTDEF tạo các thuộc tính của Block
  ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh Block
  B
  B BLOCK tạo Block
  BO BOUNDARY El tạo đa tuyến kín
  BR BREAK Xét 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
  C
  C CIRCLE vẽ đường tròn bang nhiều cách
  CH PROPERTIES hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
  -CH CHANGE hiệu chỉnh text,thay đổi R,D
  CHA ChaMFER Vát mép các cạnh
  COL COLOR Xác lập màu dành cho các đối tượng được vẽ
  Theo trình tự
  CO,CP COPY Sao chép đối tượng
  D
  D DIMSTYLE tạo ra và chỉnh sửa kích thước
  DAL DIMALIGNED Ghi kích thước thẳng và có thể căn chỉnh được
  DAN DIMANGULAR Ghi kích thước góc
  DBA DIMBASELINE tiếp tục 1 kích thước đoạn thẳng,góc từ đường nền của kích thước được chọn
  DCE DIMCENTER tạo ra một đường tâm hoạc đường tròn xuyên
  tâm của các cung tròn&đường tròn
  DCO DIMCONTINU tiếp tục 1 đường thẳng,1góc từ đường mở rộng
  1. thứ 2 của kích thước trước đây hoạc kt chọn
  DDI DIMDIAMETE Gi kích thước đường kích
  DED DIMEDIT chỉnh sửa kích thước
  DI DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
  DIV DIVIDE đặt mỗi 1 đối tượng điểm và các khối dọc theo
  DLI DIMLINEAR tạo ra kthước thẳng thẳng đứng hay nằm ngang
  DO DONUT vẽ các đường tròn hay cung tron được today là
  vẽ hình vành khăn
  DOR DIMORDINATE tạo ra kích thước điểm góc
  DOV DIMOVERRID viết chồng lên các tuyến hệ
  DR DRAWORDER Thay đổi chế độ hiển thị các đối tượng và hảnh
  DRA DIMRADIUS tạo ra kích thước bán kính
  DS DSETTINGS hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap
  end Grid,Polar tracking
  DT DTEXT vẽ các mục văn bản
  DV DVIEW Xác lập phép chiếu song song hoạc các chế độ
  Xem cảnh
  E
  E ERASE Xoá các đối tượng
  ED DDEDIT Đưa ra hộp thoại từ đó có thể chỉnh sửa nội
  Dung văn bản, định nghĩa thuộc tính
  EL ELLIPSE vẽ elip
  EX EXTEND Kéo dài đối tượng
  EXIT QUIT Thoat khỏi chương trính
  EXP EXPORT Lưu bản vẽ sang dạng file khác
  EXT EXTRUDE tạo ra vật thể rắn bằng cách đùn xuát đối tượng
  2 chiều đang có
  F FILLET Nối hai đối tượng bằng cung tròn
  FI FILTER Đa ra hộp hội thoai từ đó có thể đa ra danh
  Sách để chọn dựa trên thuộc tính của nó
  G
  G GROUP Đa ra hộp hội thoại có thể tạo ra một tập hợp Các đối tượng đặt tên
  -G -GROUP chỉnh sửa tập hợp các đối tượng
  GR DDGRIPS hiển thị hội thoại qua đó có thể cho các hoạt
  động và xác lập màu ,kích cỡ
  H BHATCH Tô vật liệu
  -H -HATCH định nghĩa kiểu tô vật liệu
  HE HATCHEDIT hiệu chỉnh tô vật liệu
  HI HIDE tạo lại mô hình 3D
  I
  I INSERT Chèn một khối được đặt tên hoạc bản vẽ vào
  bản vẽ vào bản vẽ hịên hành
  -I -INSERT chỉnh sửa khối đã chèn
  IAD IMAGEADJUS mở ra hộp hội thoại để diều chỉnhđộ sang tương
  phản, đổ đục của hình ảnh
  IAT IMAGEATTAC mở hộp thoại chỉ ra tên của hình ảnh cũng như
  tham số
  ICL IMAGECLIP tạo ra 1 đường biên dành cho các đối tượng
  hình ảnh đơn
  IM IMAGE Chèn hình ảnh ở các dạng khác vào1 file bản vẽ
  Autocad
  -IM -IMAGE hiệu chỉnh hình vẽ đã chèn
  IMP IMPORT hiển thị hộp thoại cho phép nhập các dạng file
  khác vào Autocad
  IN INTERSECT tạo ra các có thể tỏng hơp hoạc vùng tổng
  hợp từ phần giao của 2 y nhều cố thể
  INF INTERFERE Tìm phần giao của nhiều cố thể
  IO INSERTOBJ Chèn một đối tượng lien kết hoạc nhúng vào
  L
  L LINE vẽ đường thẳng
  LA LAYER tạo lớp và các thuộc tính
  -LA -LAYER hiệu chỉnh thuộc tính của layer
  LE LEADER tạo ra một đường kết nối các dòng chú thích
  cho một thuộc tính
  LEN LENGTHEN Thay đổi chiều dài của một đối tượng và các góc
  ,cung
  Ls,LI LIST hiển thị thông tin cơ sở dữ liệu cho các đối
  tượng được chọn
  Lw LWEIGHT Khai báo hay thay đổi chiều dài nét vẽ
  LO -LAYOUT
  LT LINETYPE hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường
  LTS LTSCALE Xác lập thừa số tỷ lệ kiểu đường
  M
  M MOVE Di chuyển đối tượng
  MA MATCHPROP Sao chép các thuộc tính tứ đối tượng này sang
  đối tượng khác
  ME MEASURE đặt các đối tượng điểm hoặc các khối ở tại các
  mức đo trên một đối tượng
  MI MIRROR tạo ảnh của đối tượng
  ML MLINE tạo ra các đường song song
  MO PROPERTIES hiệu chỉnh các thuộc tính
  MS MSPACE Hoán chuyển từ không gian giấy sang cổng xem
  Di động đang có
  MT tạo ra mọt đoạn văn MTEXT bản
  MV MVIEW tạo ra các cổng xem di động và bật các cổng
  xem di đọng đang có
  O
  O OFFSET vẽ các đường thẳng song song, đường tròn
  đồng tâm
  OP OPTIONS mở menu chính
  OS OSNAP hiển thị hộp thôạich phẽpác lập các chế đạng
  truy chụp đối tượng đang chay
  P
  P PAN Di chuyển cả bản vẽ
  -P -PAN Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm 2
  PA PASTESPEC Chèn dữ liệu từ Window Clip-board và điều khiển dạng thức của dữ liệu,sử dụng OLE
  PE PEDIT chỉnh sửa các đa tuyến và các mạng lưới đa
  tuyến 3 chiều
  PL PLINE vẽ đa tuyến đường thẳng, đường tròn
  PO POINT vẽ điểm
  POL POLYGON vẽ đa giác đều khép kín
  PROPS PROPERTIES hiển thị menu thuộc tính
  PRE PREVIEW hiển thị chế độ xem một bản trước in
  PRINT PLOT in
  PS PSPACE Hoán chuyển từ cổng xem không gian mô hình
  Sang không gian giấy
  PU PURGE Xoá bỏ các tham chiếu không còn dung ra khỏi
  cở dữ liệu
  R
  R REDRAW Làm tươi lại màn hình của cổng xem hiện hành
  RA REDRAWALL Làm tươi lại màn hình của tất cả các cổng xem
  RE REGEN tạo lại bản vẽ và các cổng xem hiện hình
  REA REGENALL tạo lại bản vẽ và làm sang lại tất cả các cổng
  xem
  REC RECTANGLE vẽ hình chữ nhật
  REG REGION tạo ra 1 đối tượng vùng từ 1 tập hợp các đối
  tượng đang có
  REN RENAME Thay đổi tên các đối tượng có chứa các khối,
  ,Các kiểu kích thước,các lớp,kiểu đường
  REV REVOLVE tạo ra 1 cố thể bằng cách quay 1 đối tuơng 2
  chiêu quay 1 trục
  RM DDRMODES Đa ra hộp hội thoại đó có thể xác lập các trợ
  Giúp bản vẽ
  RO ROTATE Xoay đối tượng quanh 1 điểm
  RPR RPREF hiển thị hộp thoại cho phép xác lập các tham
  chiếu tô bóng
  RR RENDER hiển thị hộp thoại từ đó tạo ra hình ảnh độ tô
  bong,hiện thực trong khung 3D,mô hình
  S
  S StrETCH Di chuyển hoạc căn chỉnh đối tượng
  SC SCALE Phóng to,thu nhỏ theo tỷ lệ
  SCR SCRIPT hiển thị 1 chuỗi lệnh
  SEC SECTION sử dụng mặt giao của 1 mằt phẳng và các
  cố thể nhằm tạo ra 1 vùng
  SET SETVA liệt kê tất cả các giá trị thay đổi của biến hthống
  SHA SHADE hiển thị hình ảnh phẳng
  SL SLICE Các lớp 1 tập hợp các cố thể bằng 1 mặt phẳng
  SN SNAP hạn chế sựdi chuyển của 2 sợi tóc theo những
  mức được chỉ định
  SO SOLID tạo ra các đa tuyếncó thể được tô đậm
  SP SPELL hiển thị hộp thoại có thể kiểm tra cách viết văn
  bản được tạo ra với dtext,text,Mtext
  SPL SPLINE Tao ra cung,vẽ đường cong lien tục
  SPE SPLINEDIT hiệu chinh spline
  ST STYLE hiển thị hộp thoại cho phép tạo ra các kiểu văn
  bản được đạt tên
  SU SUBTRACT tạo ra mọt vùng tổng hợp
  T MTEXT tạo ra một đoạn văn bản
  TA TABLET Đinh chuẩn bảng với hệ toạ độ của 1 bản vẽ
  Trên giấy
  TH THICKNESS
  TI TILEMODE
  TO TOOLBAR hiển thị che dấu định vị của các thanh công cụ
  TOL TOLERANCE tạo dung sai hình học
  TOR TORUS tạo ra vật thể hình vành khuyên
  TR TRIM cắt tỉa các đối tượng tại 1 cạnh cắt được xác
  định bởi đối tượng khác
  U
  UC DDUCS Đa ra hộp thoai quản lý hệ toạ độ người đinh
  Đã được xác định trong không gian
  UCP DDUCSP Đa ra hộp thoại có thể chọn 1 hệ toạ độ dung
  UN UNITS chọn các dạng thức tạ độ chính xác của tdộ,góc
  UNI UNION tạo ra vùng tổng hợp hoạc có thê tổng hợp
  V
  V VIEW Lưu và phuc hồi các cảnh được đặt tên
  VP DDVPOINT Đa ra hộp thoại xác lập hướng xem 3 chiều
  -VP VPOINT Xác lập hướng xem trong 1 chế độ xem 3 chiều
  của bản vẽ
  W WBLOCK viết các đối tường sang 1 file bản vẽ mớí
  WE WEDGE tạo ra 1 cá thể 3 chiều với một mặt nghiêng và
  một góc nhọn
  X
  X EXPLODE ngắt môt khối đa tuyến…thành các phần cấu thg XA XATTACH Đa ra hộp thoại có thể gán 1 tham chiếu ngoại
  vào bản vẽ hiện hành
  XB XBIND buộc các đối tượng phụ thuộc của 1 Xrè vào
  1 bản vẽ hiện hành
  XC XCLIP Xác định một đường biên và tập hợp các mp
  nghiêng
  XL XLINE tạo ra 1 đường mở rộng vô hạn theo 2 hướng
  XR XREF hiển thị hộp thoại để điều khiển các tham chiếu
  Z ZOOM Tăng giảm kích thước của các đối tượng trong
  cong xem hiện hành
  Ký hiệu khổ giấy 44 24 22 12 11
  Kích thước các cạnh 1189x841 594x841 594x420 297x420 297x210
  Ký hiệu Ao A1 A2 A3 A4
   

Chia sẻ trang này