sang tao

  1. D

    Tuyển sinh lớp xây dựng cốt truyện – phát triển ý tưởng storyline

    LỚP XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN – PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG STORYLINE(CONCEPT DEVELOPMENT CLASS) – Trình bày một ý tưởng, một dự án một cách lôi cuốn và thuyết phục là một kỹ năng cần học và rèn luyện với bất kỳ ai dù bạn đang đi học hay đã đi làm. Có 3 thành phần chính để đạt được điều này: 1. Sự thật – Kể sự...
Top