sách

  1. S

    Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 của vụ chính sách thuế

    Để thực hiện việc cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi hàng năm theo cam kết WTO, ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành 2 Thông tư: Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 của vụ chính sách thuế Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo...
Top