phòng giám đốc

  1. N

    Thiết kế chi tiết cho phòng làm việc giám đốc

    Giám đốc là người đầu não của doanh nghiệp, nắm giữ vai trò quan trọng trong công tác đối nội – đối ngoại của doanh nghiệp. Là một đại diện cho việc khẳng định uy tín – vị thế của công ty. Một người Giám đốc có phong thái đĩnh đạc và uy thế sẽ đem lại sự trang trọng cho tầm vóc của doanh nghiệp...
Top